POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ZOFFI EWA TEJCHMAN, z siedzibą w Kaniej Górze przy ul. Litewska 9, 95-100 Kania Góra.

 

W jakim celu zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celach:

 • możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną,

 • zawierania i realizowania umowy kupna-sprzedaży, w tym także do dokonywania płatności

 • kontaktowania się z klientem w celu związanym z obsługą zamówienia

 • obsługi zwrotów i reklamacji

 • wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych

 • realizacji dostaw towarów za pośrednictwem przewoźników

 

 

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe?

Dane otrzymujemy w związku z zawarciem z nami umowy kupna-sprzedaży, w momencie rejestracji konta przez klienta w naszym sklepie MINIKRAINA.PL, poprzez subskrybcję newslettera, poprzez składanie do nas zapytań.

 

Jakie dane osobowe zbieramy?

Abyśmy mogli zawrzeć i i wykonać umowę kupna-sprzedaży musimy otrzymać od Państwa następujące dane:

 • imię i nazwisko

 • adres dostawy, adres korepondencyjny lub adres odbioru

 • adres e-mail

 • nr telefonu

 • login i hasło

 • NIP (w przypadku firm oraz w przypadkach, gdy wymaga tego prawo)

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Państwa dane osobowe zebrane w wyniku zawarcia umowy kupna-sprzedaży będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu, np. z tytułu gwarancji lub rękojmi, w celu rozpatrzenia ewentualnego sporu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy kupna-sprzedaży. Państwa dane muszą być również przechowywane w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zwłaszcza przepisów podatkowych i rachunkowych. Maksymalna długość przechowywania przez nas danych osobowych wynosi 10 lat.

 

Kto może być odbiorcą danych osobowych?

Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe są udostępniane wyłącznie odbiorcom, z którymi współpraca jest niezbędna do prawidłowego zrealizowania umowy kupna-sprzedaży czyli świadczącym usługi logistyczne, transportowe, magazynowe, płatnicze, ubezpieczeniowe czy kredytowe.

.

Jakie macie Państwo prawa w zakresie przetwarzania danych?

 • możecie żądać od administratora dostępu do danych osobowych

 • macie prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

 • macie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 • macie prawo do przenoszenia danych

 • macie prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie

 • przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Ważne: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i cofnięcia zgody – nie obowiązują, jeżeli dane przetwarzane są podstawie przepisów prawa.

 

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest umownym warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 

Czy prowadzimy profilowanie?

Nasz sklep nie prowadzi profilowania w rozumieniu przepisów RODO. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Czy przekazujemy dane osobowe poza granice kraju?

Państwa dane będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim wyłącznie w celu realizacji konkretnej umowy kupna-sprzedaży (transport, usługi płatnicze).

 

Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt:

adres email: ewa.tejchman@minikraina.pl

adres pocztowy: ZOFFI Ewa Tejchman, ul.Litewska 9, 95-100 Kania Góra

 


Śledź nas na Facebooku